Аз Консулт 1 ЕООД

                   

                                                         http://www.azconsult-bg.com/
 
 

                        Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи V-та категория


 1. Правна уредба: Закон за устройство на територията; Закон за енергийната ефективност, Закон за кадастъра и имотния регистър, Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

 2. Процедура:

 • Организация законосъобразно започване на строежа

 • Геодезическо заснемане и отразяване на строежа в кадастралните карти и кадастрални регистри и издаване на удостоверение по чл. 54 а от Закона за кадастъра и имотния регистър;

 • Изготвяне на сертификат за проектни енергийни характеристики, задължително изискване за въвеждане в експлоатация на строежи

 • Съставяне и заверка не екзекутивна документация за несъществени промени в одобрените инвестиционни проекти

 • Изготвяне и регистрация на технически паспорт за строежа

 • Замервания на импеданс и микроклимат /при необходимост/

 1. Допустимост:

  • Влязло в сила Разрешение за строеж;

  • Съставени и заверени актове обр. 2 и 3 съгласно Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

  • Сключени договори за строителство/техническо ръководство и договори за авторски надзор;

  • Цялостно завършване на строежа и изпълнени предвиждания на проект част „Вертикална планировка”;


 1. Действия след въвеждане в експлоатация на обекта:

  • Входиране  на декларация по чл. 14 от ЗМДТ – в двумесечен срок след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация. При неспазване на срока се налага глоба за извършено административно нарушение.

  • Отразяване на удостоверение за въвеждане в експлоатация в експлоатационните дружества – ЧЕЗ ГРУП АД и ВиК ЕООД;


     

 
          Уеб сайт на фирмата:  http://www.azconsult-bg.com/
 
 
 

Бъдете първи, оценете това!


Добави в любими

09 дек. 2021


От Андрей Лозанов
Споделяне
Реклама