За Контакти

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Стара Загора

ТОП ПОСЕЩЕНИЯ ПРЕПОРЪЧВА СЕ ТОП ФИРМА

Преглед

Тракийският университет (ТрУ) – Стара Загора е автономна държавна институция. Създаден е през 1995 г., с Решение на 37-то Народно събрание. Университетът има редовна институционална акредитация, богата и модерна материална база.

Информация за контакт

Стара Загора, Студентски град Стара Загора, Стара Загора 6000

телефон: виж телефонаКабинет на ректора: 042/699202; Кандидатстудентски прием: 042/673021, 699208; 0882/552 256; 0889/559 989

факс: виж факс номера042/672 009

уебсайт: http://www.uni-sz.bg/

Изпрати ми SMS

Тази фирма е разглеждана 2986 пъти

Това е вашата фирма?

Снимки

Описание

Тракийският университет (ТрУ) – Стара Загора е автономна държавна институция. Създаден е през 1995 г., на базата на съществуващите висши училища, с Решение на 37-то Народно събрание. Университетът има редовна институционална акредитация с най-високата оценка „Много добър”, богата и модерна материална база.


В структурата на Университета са включени следните учебни звена:

Аграрен факултет с учебно-експериментална база.
Специалности: Зооинженерство; Екология и опазване на околната среда; Агрономство; Аграрно инженерство; Рибовъдство и аквакултура

Ветеринарномедицински факултет с клиники.
Специалност – ветеринарна медицина; Ветеринарна администрация

Медицински факултет с Университетска болница.
Специалности: Медицина; Медицинска сестра; Акушерка; Управление на здравните грижи; Социални дейности.

Педагогически факултет.
Специалности: Социална педагогика; Специална педагогика; Предучилищна и начална училищна педагогика; Начална училищна педагогика с чужд език.

Стопански факултет.
Специалности: Аграрна икономика; Регионална икономика; Бизнес икономика; Магистърски програми

Медицински колеж, Стара Загора.
Специалности: Рехабилитатор; Медицински лаборант

Факултет Техника и технологии, Ямбол
Специалности: Електротехника, Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия; Автотранспортна и земеделска техника; Автоматика, информационна и управляваща техника; Технология на храните; Топло и газоснабдяване.

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.

Филиал Хасково
Медицинска сестра; Акушерка;

В Университета се обучават над 6333 студенти от 613 преподаватели.
Тракийският университет - Стара Загора има редовна институционална акредитация с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет. Завършилите студенти получават диплома, подпечатана с държавния герб на Република България. /Виж Свидетелство с Рег.No:28/21.11.2006г./


Цели и Задачи

Университетът реализира редица цели, насочени към изпреварваща подготовка на специалистите, в съответствие със съвременното ниво на знанията, реалната практика и динамиката на пазара на труда.

Цели

1. Високо качество на учебната дейност ЗА Подготовка на квалифицирани специалисти, ЗА Издигане престижа И конкурентноспособността на специалностите в ТракийскиЯ университет.
Основни задачи:
· Хармонизиране на учебните планове и програми със стандартите, регламентите и тенденциите за развитие на европейската образователна система.
· Повишаване на качеството и компетентността в процеса на преподаване, въвеждане на иновационни методи в обучението.
· Актуализиране на наличните и въвеждане на нови, пазарно ориентирани специалности и програми за бакалаври, магистри и докторанти, както и следдипломна квалификация през цялата професионална кариера.
· Непрекъснат диалог с бизнеса, потребителите на кадри, правителствени и неправителствени организации, имащи отношение към модернизирането на висшето образование.
· Широко популяризиране на специалностите и основните дейности на ТрУ за привличане на повече чуждестранни и български студенти.
· Въвеждане на нови форми на кандидатстудентски прием за оптимизиране на достъпа до образователните услуги на ТрУ.
· Стимулиране на студентската и преподавателска мобилност по ECTS.
· Диверсификация и конкурентност на образователните услуги, в т.ч. e-learning, интегрирано обучение на английски език, дистанционно обучение, засилено чуждоезиково обучение и др.
· Финализиране на процедури по Европейска акредитация за специалности, изучавани в Тракийския университет.
· Внедряване на Система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008, съчетана с прецизен вътрешен и следакредитационен контрол и одит.
· Изграждане на единна електронна информационна система за достъп на студентите до цялата информация за структурата, съдържанието, процедурите и етапите на обучението им.
· По-добро организиране и финансово обезпечаване на издаването и разпространението на учебна и специализирана литература.
· Поставяне на студентите в центъра на учебния процес, стимулиране на творческата им дейност и активността им в търсенето на знание за професионално формиране и саморазвитие.

2. ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРАНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ с ПРИЛОЖНА значимост на научните продукти.
Основни задачи:
· Усъвършенстване на системата за разработване и участие на преподавателите и студентите в научни проекти, провеждане на научни форуми от общоуниверситетски, национален и международен мащаб.
· Устойчиво парньорство с български университети, научноизследователски институти, бизнеса, правителствени и неправителствени организации в съвместни проекти по приоритетни области на българската наука и практика.
· Екипност и интердисциплинарен подход в научните разработки.
· Разширяване на студентското участие в научноизследователската дейност.
· Създаване на по-добри условия за професионално развитие и научна кариера на младите преподаватели.
· Баланс между фундаментални и научноприложни изследвания, активна експериментална, внедрителска и популяризационна дейност.
· Обновяване на оборудването, апаратурата и материалната база за научноизследователска дейност.
· Акредитация и/или сертификация на научноизследователските и диагностични лаборатории и центрове.
· Подобряване на организацията и финансирането на издателската дейност в ТрУ.
· Създаване на нови регионални, национални и международни центрове за образователно-научна и приложно-практическа дейност, като спомагателни звена към структурните единици на ТрУ (консултантски, експертни, диагностични, лечебно-профилактични, издателски, информационни и др.).

3. международно сътрудничество, базирано на общност от интереси, насочено към по-голямо международно признание на образователните услуги и научните продукти.

Основни задачи:
· Засилено международно сътрудничество при разработване на съвместни проекти и сключване на договори по програмите Еразъм, Коменски, Учене през целия живот, 7 рамкова програма и др.
· Стимулиране на контактите на преподавателите на факултетно и катедрено ниво с чуждестранни университети.
· Създаване на съвместни образователни програми с други чуждестранни висши заведения в чужди страни
· Продължаване и разширяване започналата практика за създаване на международни центрове на територията на Университета за обучение на кадри и провеждане на научно-приложни семинари по актуални проблеми на науката и практиката.
· Сключване на договори за обмен на студенти и преподаватели с чуждестранни партньорски институции.

4. ПОДОБРЕНА СТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ЗАПАЗВАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ПРАВА НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА, ЗА ДА СЕ СТИМУЛИРА РАЗВИТИЕТО ИМ, ДА СЕ ПОВИШИ РЕЙТИНГА И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА ИМ.
Основни задачи:
· Ежегодна оценка на състоянието и тенденциите във функционирането и развитието на ТрУ в променящите се условия и реалности.
· Високо ниво на академична етика, свобода и социално единство, подобряване на вертикалните и хоризонтални комуникации между различните нива на управление и структурни звена на Университета, както и с контрагенти и партньори от външната среда.
· Използване на различни форми на реклама за информиране на широката общественост за дейностите в Тракийския университет, с цел популяризирането им в страната и чужбина.
· Административно обслужване на студенти, преподаватели и служители на Тракийски университет по европейски стандарти.
· Оптимизиране на дейността на Кариерния център.
· Предприемане на действия за създаване на Балканска асоциация на Тракийските университети.

5. целенасочена кадрова политика ЗА РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ТРУ.
Основни задачи:
· Периодична оценка и анализ на състоянието на академичния състав на основните звена.
· Максимално обезпечаване на научни направления и специалности с хабилитирани преподаватели на основен трудов договор в ТрУ.
· Мотивиране на най-добрите студенти за участие в конкурси за докторантури и преподаватели.
· Привличане на гост-лектори сред изявени в науката и практиката преподаватели и специалисти.
· Усъвършенстване на системата за атестация на кадрите.
· Разширяване на студентското самоуправление и активно включване на студентите в работата на всички органи за управление в ТрУ.

6. Качествено обновЯВАНЕ и ефективно използване на материалната база.
Основни задачи:
· Ремонт, поддръжка и максимална използваемост на материалната база и техническите средства, необходими за учебната и експериментална дейност, както и подобряване на интериора и екстериора на университетската среда.
· Изграждане и доизграждане на приоритетни обекти: централната университетска библиотека, учебни корпуси №12 и №13, общежитие, учебно-експериментални, клинични, спортни и почивни бази, музеи.
· Газификация на Студентското градче и други основни звена извън Студентски град.Контакти

Адрес: Стара Загора, Студентски град

Телефони
Кабинет на ректора: 042/699202
Кандидатстудентски прием: 042/673021, 699208; 0882/552 256; 0889/559 989

E-mail: academic@uni-sz.bg; rector@uni-sz.bg
Уеб сайт: http://www.uni-sz.bg/

Ключови думи

ВУЗ,Тракийски университет,ТрУ,учебни звена,акредитация,Зооинженерство,Екология,опазване на околната среда,Агрономство,Аграрно инженерство,Рибовъдство и аквакултура,Ветеринарна медицина,Медицина,Медицинска сестра,Акушерка,Управление на здравните грижи,Социални дейности,Социална педагогика,Специална педагогика,Предучилищна педагогика,начална училищна педагогика,Начална училищна педагогика чужд език,Аграрна икономика,Регионална икономика,Бизнес икономика,Магистърски програми,Рехабилитатор,Медицински лаборант,Електротехника,Дизайн, технологии,мениджмънт на модната индустрия,Автотранспортна и земеделска техника,Автоматика,информационна и управляваща техника,Технология на храните,Топло и газоснабдяване

За връзка с нас, попълнете формата долу.

Моля, попълнете текста от изображението долу в полето за писане. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматични писма.

Изображението с кода за потвърждение не може да се покаже