Фондация “Сирак” - София

Информация

Фондация “Сирак” е първата българска неправителствена организация, учредена след демократичните промени в страната в края на 1989 г. Учредителното събрание се провежда на 19.09.1990 г. в сградата на Световен търговски център “Интерпред” в присъствието на медии, държавни и обществени организации, известни български интелектуалци, общественици и частни лица. Мотото, под което се обединяват учредителите на Фондацията, е: Да дадем бъдеще на децата, които са на всички! Учредителният протокол на Фондация ”Сирак” е подписан от 17 юридически и физически лица: - Първи информационен екип на БНТ, представляван от г-н Величко Скорчев; за Предаване “12+3″ – Програма ”Хоризонт” на БНР – г-н Чавдар Стефанов; Вестник “Земеделско знаме”; Търговска банка “Електроника”; Национален съвет на БЧК; Фонд “Детство” – Доц.д-р Петър Милев; Национален музей на образованието – гр.Габрово; Национална студентска асоциация”Зов”; Музикалноиздателска къща “Балкантон”; Фирма ”Оксебит”; Фирма “Лингватурс” - Физически лица – Юлия Берберян, Маргарита Матева-Йорданова, Стоян Стоянов, Ст.н.с.І-ва ст. Доц.д-р Павлина Михйлова, Марияна Силяновска и Ваня Дойчинова. Изброените по-горе юридически лица и господата проф. Павел Герджиков, проф. Анатолий Кръстев и г-н Валентин Велинов – директор на Дом за деца без родители в гр.Пловдив, са и първият състав на Настоятелството – висш орган за управление на Фондацията според приетия тогава Учредителен акт. За председател на Фондация “Сирак” е избрана г-жа Юлия Берберян, а за генерален директор – г-жа Маргарита Матева-Йорданова. Ha 20 ноември 1990 г. в Зала “България” прозвуча първият благотворителен концерт, целящ връщането към потъпканите и забравени добротели на милосърдието. Големите имена на съвременната ни музикална култура виолончелистът проф. Анатолий Кръстев, пианистът Боян Воденичаров, певицата Александрина Пендачанска, диригентът Пламен Джуров и Камерен ансамбъл “Софийски солисти” посветиха този вдъхновен и прекрасен концерт на Фондация “Сирак” , за да докажат своята съпричастност към проблемите на децата, лишени от любовта и топлината на семейния дом, както и за да се разшири кръгът от съмишленици на фондацията. Духът на тази незабравима вечер бе запечатан в запис, осъществен от Музикално-издателска къща ”Балкантон” благодарение на дарителския жест на своите създатели, които отстъпиха всичките си изпълнителски права за грамофонната регистрация на Фондация “Сирак”. Издаването на грамофонната плоча е спонсорирано от “Балкантон”. Промени в регистрацията: от 1993 г. Председател на Фондация” Сирак” е г-жа Маргарита Матева – Йорданова, а изпълнителен директор – доц.д-р Петър Милев. След приемане на Закона за юридическите лица с нестопанска цел Фондация “Сирак” приема нов Устав в съответствие с изискванията на закона и се пререгистрира с Решение № 2/14.02.2002 г .по фирмено дело 12197/1990 на Софийски градски съд със статут на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ: Настоятелство: Български червен кръст, Национален музей на образованието – гр.Габрово, Павлина Димитрова Михайлова, Павел Иванов Герджиков, Анатолий Добрев Кръстев, Петър Георгиев Галев, Маргарита Михайлова Матева-Йорданова Управителен съвет: Маргарита Михайлова Матева-Йорданова - Председател, и членове: Венцислав Будимиров Луканов и Владислав Михайлов Георгиев. Фондация “Сирак” работи на обществени начала и няма щатна администрация и сътрудници. Основен екип: Нина Тодорова – програмен ръководител, социален работник – педагог Нина Димова – програмен ръководител, социален работник – социолог Ася Ценова – психолог МИСИЯ Фондация “Сирак” осъществява дейност за подобряване условията на живот, възпитанието и образованието на децата, лишени от родителска грижа – биологични и социални сираци, в съответствие с изискванията на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето, като за целта: - Разработва нализи за прилаганите практики за отглеждане, възпитание и образование на децата, лишени от родителска грижа и действащото законодателство в България и прави предложения пред компетентните органи за привеждането им в съответствие със заложените норми в Конвенцията на ООН за правата на детето и най-добрите световни практики за намаляване на социалния риск в детска възраст; - Участва чрез свои представители в консултативни държавно-обществени или обществени комисии, работни групи, съвети и др. по проблемите на децата; - Организира обучение и квалификация за специалисти от общински и неправителствени органи и организаци и студенти от ВУЗ по проблемите на децата, лишени от родителска грижа, и прилагане на най-добрите практики и алтернативни на институционалните мерки за закрила, както и организира и провежда обучения за кандидати за приемни родители и осиновители; - Осигурява защита на правата и интересите на децата, лишени от родителска грижа; разработва и изпълнява програми за отглеждането им в семейна среда, прилагайки най-съвременни алтернативни методи и методики от световната практика; - Подпомага разгръщането на творческите способности, повишаване на образованието и квалификацията на деца, лишени от родителска грижа, до навършване на пълнолетие и/или завършване на средно или висше образование, като осигурява консултации с необходимите специалисти, участие в образователни и квалификационни курсове, осигурява стипендии; - Осигурява медицинска, психологическа, социална, правна и финансова помощ за деца, лишени от родителска грижа, и отглеждащи ги приемни семейства; - Осъществява многостранна дейност за превенция на социалното сирачество и отказа от родителство, както и за повишаване на родителската култура и умения; - Развива система от дейности за повишаване социалната ценност на детето в обществото и гарантиране на уважение и зачитане на неговото достойнство и недопускане на насилие, жестокост, безнравственост, манипулиране и нехуманно отношение към деца; - Осигурява финансирането на дейности, насочени към решаване на проблемите на деца в риск, чрез участие в конкурси за финансиране на проекти в тази област, разработване и изпълнение на съвместни проекти с други организации и НПО и дарителство. ВПИСВАНИЯ и РЕГИСТРАЦИИ: Фондация “Сирак” е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност на Министерство на правосъдието под № 20030226017 Фондация “Сирак” притежава: Удостоверение за регистрация № 489 за предоставяне на социални услуги – Обучение, подготовка, консултиране и подкрепа на кандидатите за приемно семейство и утвърдените приемни семейства, издадено от Агенция за социално подпомагане на Министерство на труда и социалната политикал Удостоверение за регистрация № 490 за предоставяне на социални услуги –Център за консултации и подкрепа, издадено от Агенция за социално подпомагане на Министерство на труда и социалната политика. Лиценз № 0028 /2004 на Държавна агенция за закрила на детето - за социални услуги за деца. ПРОГРАМИ Стипендии “АНЕТА АТАНАСОВА” Стипендията е учредена с Решение на Управителния съвет от 16.06.2009 г. в памет на голямата дарителка на Фондация “Сирак” г-жа Анета Стоянова Атанасова. Съобразно изразената от нея дарителска воля стипендията се отпуска на сираци, които изучават български език и литература във висши учебни заведения или ученици в последен клас на гимназиален курс с изявени литературни интереси и възможности, на които предстои продължаване на образование във ВУЗ по посочените специалности. Учениците могат да бъдат подпомагани финансово и за подготовка за кандидатстване във ВУЗ по специалностите за които се отпускат стипендии. Стипендии се отпускат за следните специалности: Бакалавърски програми: Българска филология, Български език и литература, Книгоиздаване и Журналистика, и за Магистърски програми: литературознание, литература – творчески профил, антропология и филология, лингвистика и други подобни. Стипендии “ГОТОВИ ЗА УСПЕХ” “Готови за успех” е част от инициативата за прозрачно и отговорно дарителство “Да даряваш е чудесно” на Фондация “Помощ за благотворителността в България” в партньорство с Фондация “Сирак” и Международен женски клуб. Стипендиите са предназначени за студенти и ученици, отглеждани в домове за деца или без родители (биологични и социални сираци) и се отпускат за период от 10 месеца от м.октомври до м.юли на всяка календарна година. Контакти Адрес: София, бул. Сливница 188, вх. А, ет. 7-Б11 Телефони: 02/ 971 81 76; +359 888 959 706 Уеб сайт: http://sirakfond.webnode.com E-mail: sirakfond@abv.bg

За контакти

София, бул. Сливница 188, вх. А, ет. 7-Б11
София, София 1202
България

Отведи ме до местоположението

Това е вашата фирма?

Препоръчано

  • Препоръчва се
  • Топ Фирма
  • Перфектно Облужване
  • Коректна Фирма

Бъдете първи, оценете това!


За контакти

02/ 971 81 76; +359 888 959 706


Споделяне

Добави в любими
Реклама