СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА БЕЛЕР МЕДИКЪЛ - София

Информация

СТМ организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала. Изготвя оценка на риска, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност. Друго направление в дейността са консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово-правно регламентирани документи. УСЛУГИ Организиране, Анализ и Оценка на резултатите от профилактични Медицински прегледи. Службата по трудова медицина организира и извършва профилактични медицински прегледи на работещите, в съответствие с изискванията на Закона за здравето, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, издадена от министъра на народното здраве, Обн. ДВ, бр. 16 от 27.02. 1987 год., както и други нормативни документи, отнасящи се за различни професии и дейности. Анализите, които се изготвят въз основа на проведените прегледи, трудови злополуки, резултатите от измервания на параметрите на работната среда, професионални заболявания и обща заболеваемост на персонала дават реална представа на работодателя за управлението на риска и мерките за неговата превенция. Службата изготвя електронни здравни досиета на прегледаните работници и служители и ги съхранява по начин и срок, нормативно регламентиран. Консултантски услуги по безопасност и здраве при работа. Трудово-правни консултации. Във връзка с правилната координация и взаимни задължения между Службата по Трудова Медицина и органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите се осъществяват вътрешни връзки, които са съществена предпоставка за една успешна и работеща програма на работодателите по управлението на здравословните и безопасни условия на труд. Ползотворното сътрудничество в тази насока, както и прилагането на резултати от добрата фирмена и/или браншова практика дават възможността за разработване, разясняване и утвърждаване на основните мероприятия и нормативни документи на фирмите, структуриращи дейностите, отговорностите и задълженията по безопасност и здраве при работа, включително и подпомагане при изработване и внедряване на фирмената политика за тяхното управление, реализиране и контрол. СТМ предлага своята помощ за разработването и разясняването на основни вътрешни фирмени актове като: Всички работни документи, структуриращи дейността на органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите; Правила за безопасни и здравословни условия на труд, информиращи работещите за опасностите при работа и мерките за недопускане на аварии, злополуки и професионални заболявания, както и да посочат задълженията на длъжностните лица и работещите във вътрешна фирмената организация за управлението на безопасността и здравето при работа; Правилник за вътрешния трудов ред, в който се регламентира режима на достъп до предприятието и поведението на работещите, изискванията за безопасност в районите на фирмата и работните места, а също така и противопожарния режим; Правила за действия на работещите при пожар, бедствия и аварии; Документите, регистриращи дейността на КУТ и ГУТ; Инструкции за безопасност при работа с машини или съоръжения; Подготовка на персонала за безопасна работа чрез съвместно разработване на видовете инструктажи и програмите, които те обхващат. Длъжностни характеристики; Разработване на физиологичен режим на труд и почивка. Така разработените документи се комплектоват с актуалните нормативни актове към момента на изготвянето им. СТМ разполага с филиали в гр.Благоевград и гр. Бургас КЛИЕНТИ СТМ провежда обучения по предварително изготвени и съгласувани с клиентите учебни програми, както следва: Квалификационни групи по електробезопасност За придобиване на квалификационни групи по електробезопасност, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V. Участниците в обучението предварително се запознават с условията, регламентирани в Правилника за получаване на квалификационна група. Курсовете се провеждат на групи, сформирани по фирмен или браншов профил и включват всички необходими теми по Правилника. Обучението се провежда в подходящи зали или на място, заявено от клиента. Проверката на получените знания се извършва чрез тестове. Издава се удостоверение на всеки успешно покрил теста участник; Обучения на КУТ / ГУТ Обучения на представителите на работодателите и на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд в търговските дружества с обем, обхват и продължителност, регламентирани в Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн. ДВ , бр. 133 от 11.11.1998 г. за проведеното обучение СТМ уведомява писмено през м. Януари на текущата година съответната регионална дирекция на ИА”ГИТ”; Обучения на длъжностни лица / органи по БЗР Обучения на органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа, пряко подчинени на работодателите и изпълняващи важни функции във фирмената система за управление и организация на дейностите, свързани с безопасни условия на труд. Целта на това обучение е да запознае участниците с изискванията към тях, регламентирани в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27.07.1998 г. на министъра на труда и социалната политика и да ги подпомогне в създаването на фирмена политика за превантивност, обхващаща организацията на работа, технологията, работните места, оборудването и обвързваща всички участници в трудовата дейност. Участниците получават практически познания за координиране на дейността по анализиране, оценяване, отстраняване и управление на риска като най – ефективен начин за създаване на безопасни условия на труд; Проиграване на програми за предотвратяване на пожари и правила за поведения при бедствия и аварии. Лекторите, провеждащи обучението в са изявени специалисти в съответните области (инженери, лекари и др.), с богат професионален опит. Контакти Адрес: София, ул. Марагидик 10 А Телефони: 0894 329 940; 0888 148 792; 0896 884 503; 0889 639 639 E-mail: beler_medikal@abv.bg

За контакти

София, ул. Марагидик 10 А
София, София
България

Отведи ме до местоположението

Това е вашата фирма?

Препоръчано

  • Препоръчва се

Бъдете първи, оценете това!Споделяне

Добави в любими
Реклама